Ausbildung
IFR
CPL
MEP
PPL A
LAPL
NVFR
Checkflüge
AZF / BZF
FI / CRI
HPA / PC12
Instrumentenflugberechtigung"IR(A)"
Berufspilotenlizenz "CPL(A)"
2-Mot Rating "MEP"
Privatpilotenlizenz PPL "EU FCL" (gültig weltweit)
Privatpilotenlizenz LAPL (gültig in Europa)
Lizenz für Nachtflug "NVFR"
Checkflüge (IFR/PPL Verlängerung, Refresher)
Sprechfunkzeugnisse Deutsch/Englisch BZF/AZF
Fluglehrer (LAPL/EU-FCL)
HPA / PC12 Ausbildung